WYZNANIE MOIZMU

Moizm jest.

  Jest
  stanem świadomości zmierzającej poprzez samotransformację i samotranscendencję do samorealizacji i samourzeczywistnienia, do zwiększenia intensywności i pełni istnienia;
  do bycia-czymś-więcej.

  Jest
  artystyczną refleksją nad sobą, innymi i światem; uzewnętrznianą w twórczości materializowanej.

  Jest
  procesem i zapisem drogi; podróżą w głąb i poza; zmiennością w zmienności;
  świadomym utrzymywaniem obniżonej bariery immunologicznej umysłu.

  Jest
  myśleniem w kosmosie, myśleniem wśród myślących, tworzeniem wśród tworzących, odczuwaniem wśród odczuwających.

  Jest
  poszukiwaniem i tworzeniem przestrzeni duchowej oraz zaproszeniem do misterium uczestniczenia w niej.

  Jest
  tożsamością poza rolami; autentycznością i szczerością.

  Jest
  zanurzeniem w życiu w celu rozumienia, pewnością istnienia i niepewnością rozumienia.

  Jest
  ahistoryczną świadomością tradycji i nieidolatrycznym szacunkiem dla tworzywa.

  Jest
  zawsze pomiędzy;
  pomiędzy tradycją i nowoczesnością, intuicją i intelektem, sztuką i życiem, formą i treścią,
  zgodą i niezgodą, beztroską i propagandą, ... mną i światem.

  Jest
  antytotalitarny, antyspecjalistyczny, antykonkurencyjny.

Moizm jest prywatną religią wolności, (do).

Krzysztof Jerzy Cichosz, styczeń 1989.

 

 

 

THE MY-ISM CREDO

My-ism is.

  It is
  a state of consciousness striving towards self-realisation and self-materialisation through self-transformation and self-transcendence, towards greater intensity and fullness of being;
  in order to "being-something-more".

  It is
  an artistic reflection upon oneself, others and the world; externalised in materialised creativity.

  It is
  a process and a recording of one's path; a journey to within and beyond; changeability within changeability; a conscious maintenance of the mind's lower immunological barrier.

  It is
  thinking in cosmos, thinking among the thinking, creation among the creating, sensitivity among the sensitive.

  It is
  the search and the making of the spiritual space and the invitation to the mystery of one's participation in it.

  It is
  the identity beyond roles; authenticity and sincerity.

  It is
  one's immersion in life in order to understand, the certainty of being and the uncertainty of cognition.

  It is
  the historical consciousness of tradition and the non-idolatrous respect for the art substance.

  It is
  always between; between tradition and modernity, intuition and inteilect, art and life, form and contents, consent and dissent, light-heartedness and pro- paganda..., me and the world.

  It is
  anti-totalitarian, anti-specialist, anti-competitive.

My-ism is a private belief of freedom, (to).

Krzysztof Jerzy Cichosz, January 1989.


 
 
[pdf]