PHOTOINSTALLATIONS
Wielka Trójka
Fotografii ...
Witkacemu
O Wolności
Cywilizacji
Naturze
Rytm
Humanologii Poświęcam 2
Bryk...
Szarża piechoty
Demontaż - Humanologii poświęcam.
W Hołdzie Kinu - Chaplin
Marylin, Andy'emu, Ameryce...
Homage a art -Genesis
O istocie
Rozstrzelany...
Portrety hybrydowe
Wielkość "miniatur" proporcjonalna do rozmiaru oryginalnych fotoinstalacji.
1 pixel = 1 cm)
Size of "miniatures" are proportional to size of original photoinstallations
     Fotoinstalacje są otwartym cyklem samodzielnych obiektów - zrealizowanych metodą, nad którą pracuję od końca lat osiemdziesiątych. Każdy obiekt składa się z wielu elementów, wykonanych z transparentnego materiału fotograficznego, zamontowanych przestrzennie w kilku warstwach (od trzech do pięciu, najczęściej w czterech).
     Podstawę ich realizacji stanowią "obrazy archetypy" zaczerpnięte z otaczającej nas ikonosfery: podręczników, encyklopedii, gazet, itp... Obrazy te poddaję złożonemu procesowi destrukcji konstruktywnej, rozkładając je przez specjalnie zaprojektowane "rastry" (struktury graficzne) na wiele elementów z materiału transparentnego. Po zmontowaniu w przestrzeni elementy te tworzą duże obiekty - "prawie" abstrakcyjne. Pierwotne obrazy możliwe są do odczytania tylko po znalezieniu odpowiednio odległego punktu widzenia - dzięki syntetyzującej właściwości umysłu oglądającego...
     Zderzając symboliczność wybranych "obrazów - archetypów" z symboliką destruujących je "rastrów", staram się zachęcić odbiorcę do podążania śladem mojej refleksji o otaczającym nas świecie...
 
 
      Photo-installations are an open cycle of independent objects made by means of the method I have been working on since the late 1980s. Each object consists of many elements made of transparent photographic material, assemblied in space in a few layers.
      The projects are based on images-archetypes originating from the iconosphere that surrounds us: from manuals, encyclopaedias, newspapers, Internet, etc... The images are subjected to a complicated process of constructive destruction in which I decompose them by specially designed screens (graphic structures) into many elements made from transparent material. After assembling in space the elements form large – almost abstract objects. The original images could be decoded only if we found a suitably distant point of view – thanks to the synthetising ability of the brain of someone who is looking at them...
      Confronting the symbolic value of selected images-archetypes with the symbolic trait of the screens that destruct them I try to encourage the audience to follow my reflection concerning the world which surrounds us...